welcome

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556


วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2556
วิชา  การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยEAED2204
08.30 น.

ครั้งที่ 16

         เนื้อหาสาระ

สิ่งที่ต้องลงบล็อก

- วิจัย 5 บท
- สื่อ

ทำไมเราจึงไม่เอาเนื้อหาไปให้กับเด็ก    เพราะ การเอาเนื้อหาไปบอกเด็กไม่สอกคล้องกับวิธีการเรียนรู้

เครื่องมือในการบันทึก

- แม็บ

        กิจกรรม

1.กลุ่มของ พี่โอม  นำเสนอการสอน    เรื่องไข่2.กลุ่มของ  ญานิดา  นำเสนอการสอน  เรื่อง  ไข่

3.กลุ่มของ วริศรา   นำเสนอกการสอน  เรื่อง  ไข่
-เด็กๆนึกถึงอะไรบ้างในโรงเรียน
-บันทึก = แม็บ
-นับสมาชิกโดยให้เด็กออกมาติดตัวเลขบนกระดาน ว่ามีกี่คน
-ตั้งเกณฑ์ แล้วนับ 

4.กลุ่มของ  อริตา  นำเสนอการสอน  เรื่อง  น้ำวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2556
วิชา  การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยEAED2204
08.30 น.

ครั้งที่ 15

          กิจกรรม

กลุ่มของ  วรรณพร นำเสนอกการสอน

              หน่วย สัตว์น่ารัก

วันที่ 1

- ถามว่ารู้จักสัตว์อะไรบ้าง
- เขียนผังมโนทัศน์
- เด็กๆคิดว่า ป่าที่ครูนำมามีสัตว์อะไรบ้าง
- เมื่อเด็กตอบแล้ว  ครูเปิดให้เด็กๆดูว่ามีสัตว์อะไรบ้าง
- เด็กๆช่วยครูนับว่ามีจำนวนเท่าไหร่
- เด็กๆขาเราจะแยกสัตว์ที่มีปีกออกจากพวกนะคะ 
- นับสัตว์ปีก / สัตว์ไม่มีปีก
- การเปรียบเทียบ มาก / น้อย (สัตว์ปีกกับสัตว์ไม่มีปีก เท่ากันหรือ)

วันที่ 2

- เด็กๆคิดว่าสัตว์ที่ครูนำมาเป็นสัตว์อะไร
- ทำตารางแม็ททริค

วันที่ 3 

- สัตว์อะไรที่อยู่ระหว่าง ม้า กับ ควาย ตอบ เป็ด
การแยกประเภทไม่มีการตายตัว แต่ขึ้นกับการกำหนดเกณฑ์
แต่งนิทานบอกประโยชน์

วันที่ 4

- การดูแลรักษา
วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2556
วิชา  การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยEAED2204
08.30 น.

ครั้งที่ 14

           เนื้อหาสาระ

- บทบาทสมมติเป็นเทคนิควิธีหนึ่งในกิจกรรมหลักต่างๆ

1.เคลื่อนไหว
2.เสริมประสบการณ์
3.เสรี
4.ศิลปะสร้างสรรค์
5.เกมการศึกษา
6.กลางแจ้ง

กิจกรรมในแต่ละวันของเด็กอนุบาล

-เข้าแถว
-เคลื่อนไหว
-ดื่มนม
-ศิลปะ
-เสริมประสบการณ์
-เสรี
-กลางแจ้ง
-กินข้าว
-นอน
-เกมการศึกษา

      กิจกรรม

1. กลุ่มของ นางสาวฑิฆัมพร นำเสนอการสอน
                หน่วยครอบครัว2.กลุ่มของโยธิตรา  นำเสนอการสอน
      หน่วยผลไม้


วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556


วันที่ 30 มกราคม 2556
วิชา  การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยEAED2204
08.30 น.

ครั้งที่ 13

          เนื้อหาสาระ

การระดมความคิดของปฐมวัย

- นิทานเวที
- นิทรรศการสื่อ
- เล่นดนตรี
- ร้องเพลง
- เล่านิทาน
- เล่นเกม
- รำ
- งานศิลปะ
- เต้น

1.การสอนเด็กต้องสอนเรื่องใกล้ตัวเด็ก / เรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็ก
2.ประสบการณ์  คือ ต้องลงมือกระทำ เด็กจึงจะเกิดการเรียนรู้
3. การนับหรือการเรียง  ต้องเรียงจากซ้ายไปขวา เพื่อที่จะให้เด็กมีประสบการณ์เป็นพื้นฐานในการจำ
4.การวางตัวเลขจะวางไว้หน้าคำหรือหลังคำก็ได้แต่ต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกัลคำนั้นๆ
5.ดูตามภาพ ค่ะ


6.การแยก     เป็นพื้นฐานของการลบ
7.การรวม     เป็นพื้นฐานของการบวก
8.ภาษา/คณิตศาสตร์    เป็นเครื่องมือที่พัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์
9.ถ้าเด็กยังไม่มีการลงมือกระทำ  แสดงว่า จะเป็นแค่เพียงการรับรู้เท่านั้น


       ร้องเพลง
      เล่านิทาน     =    3  อย่านี้สามารถใช้ร่วมกันในการเล่านิทานได้
      เต้น
โอกาสที่เด็กจะทำได้มีสูง  เพราะเด็กสามารถทำเป็นประจำได้  และการลงมือกระทำมีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จดีมาก  

ตัวอย่างการแสดงตาราง10.เครื่องมือที่การวัดที่เป็นทางการ  ไม่ควรนำม่ใช้กับเด็ก  เช่น  ไม้บรรทัด
11.ควรใช้เครื่องมือที่ไม่เป็นทางการ  เช่น  คืบ  ฝ่ามือ     
12.สรุปจากตาราง
        - สาระที่ 2 การวัด  มาตรฐาน  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและความยาว
        - สาระที่ 3 เลขาคณิต   มาตรฐาน  รู้จักตำแหน่ง ทิศทาง ระยะทาง รูปทรง 
        - สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น   มาตรฐาน  การนำเสนอข้อมูล / การรวบรวมข้อมูล
13.ดูภาพ
สิ่่งที่เด็กต้องรู้
  บางอย่างต่างกัน  บางอย่างเหมือนกัน เด็กจึงต้องลงมือกระทำวันที่ 23 มกราคม  2556
วิชา  การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยEAED2204
08.30 น.

ครั้งที่ 12

      เนื้อหา

- มายแม็บ  เพื่อสาระการเรียนรู้  

วันที่ 16 มกราคม 2556
วิชา  การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยEAED2204
08.30 น.

ครั้งที่ 11

   *****  หมายเหตุ

                           วันนี้เป็นวันครูแห่งชาติ  อาจารย์ให้เข้าไปร่วมกิจกรรมในห้องประชุมศูนย์ครู  ที่ตึกคณะศึกษาศาสตร์


วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556


วันที่ 9 มกราคม  2556
วิชา  การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยEAED2204
08.30 น.

ครั้งที่ 10

   เนื้อหา/สาระ

- จำนวน  =  วันนี้นักเรียนมากี่คน /ได้เงินมากี่บาท/จำนวนอาคารในโรงเรียน/ราคาข้าวในโรงอาหาร
- การแทนด้วยตัวเลข = เขียน/นำสัญลักษณ์มาวาง

**การสร้างสื่อการสอน   อย่าสร้างให้ยึดติดกับผนัง  ต้องคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้